Počty rodných

Počty Rodných aneb "Kdo, kde a v jakém počtu"

White Wolf, nakladatelství vydávající hry Vampire, se ve svých knihách brání vyslovit, kolik upírů náleží k tomu kterému klanu, kolikrát silnější je Kamarilla než Sabbat a vůbec odmítá publikovat přesná čísla. Osobně se jim nedivím, vydávají pravidla, nikoliv statistickou ročenku. Přesto se dá z náznaků v pravidlech leccos pochytit.

Tyto náznaky lze přetavit do řeči čísel. Snažil jsem se o co nejpřesnější odhad na základě dostupných informací. Tato čísla nemohou být přesná, např. žádné dva klany nemohou být stejně početné. Proto je potřeba brát výsledky jenom jako odhad, který ovšem poměrně přesně popisuje celkové rozložení sil. 
Vypočtené výsledky jsem nezaokrouhloval, ačkoliv způsob, kterým byly získány, k takto přesným výsledkům neopravňuje. Na druhou stranu, díky tomu není třeba řešit otázku zaokrouhlování u čísel různých řádů a čísel získaných odlišnými metodami.

Co tedy tvrdí pravidla:

 • po světě se pohybuje zhruba 40 tisíc Kainitů
 • zhruba 2 tisíce z nich pochází z menších liniích, které stojí mimo klany
 • Giovanniové a Tremeři mají výrazně méně členů, než ostatní klany
 • klany Brujah, Gangrel, Nosferatu a Tzimisce mají naopak výrazně více členů, než zbývající klany
 • počet Kaitiffů roste, jejich počet je srovnatelný nejmenšími klany
 • Ravnosové byli prakticky vyhubeni, zbývá maximálně pár set členů

Pro odhad počtu členů toho kterého klanu je nejvýhodnější rozdělit klany do tří skupin. První obsahuje klany Tremere, Giovanni a Kaitiffy, druhá Assamity, Setity, Lasombry, Malkaviány, Toreadory a Ventrue. Třetí skupina obsahuje hodně početné klany. Ravnosové nejsou do výpočtů zahrnuti, jejich počet je dán jako několik málo set. Jako odhad používám 200. Pro další výpočet je zapotřebí odhadnout poměr počtu členů mezi klany jednotlivých skupin. Pro další výpočty používám poměr 1:2:4. To, že se jedná o zhruba správný odhad se později potvrdí při porovnávání členů Sabbatu a Kamarilly, které byly získány výpočtem a odpovídají poměrům uvedeným v pravidlech.
Z těchto odhadů už lze spočíst počty příslušníků jednotlivých klanů:

 

Klan  Celkem   Kamarilla   Sabbat   Autarkis 
Assamite 2 439      
Brujah 4 877      
Gangrel 4 877      
Giovanni 1 219      
Kaitiff 1 219      
Lasombra 2 439      
Malkavian 2 439      
Nosferatu 4 877      
Ravnos 200      
Setite 2 439      
Toreador 2 439      
Tremere 1 219      
Tzimisce 4 877      
Ventrue 2 439      

Stejnou logiku lze uplatnit i pro menší linie, u kterých není znám přesný počet příslušníků. Ty, u kterých byl přibližný počet uveden, jsou Salubri (110), Zvěstovatelé lebek (100), Nagaraja (40), Praví Brujahové (40) a Starý klan Tzimisce (40). Zbývající linie jsem rozdělil do čtyř skupin linií s poměrem členů 1:2:3:4. První skupina nejméně početných linií obsahuje Baality a Kyasidy. Druhá skupina zahrnuje Pokrevní bratry, třetí Dcery Disonance a Samedi. Do skupiny s nejpočetnějšími liniemi partří Laiboni a Gargoyly. Po provedení výpočtu získáme tato čísla:

Klan  Celkem   Kamarilla   Sabbat   Autarkis 
Baali 93      
Dcery Disonance 278      
Gargoyly 371      
Kyasid 93      
Laibon 371      
Nagaraja 40      
Pokrevní bratři 186      
Praví Brujahové 40      
Salubri 110      
Samedi 278      
Starý klan Tzimisce 40      
Zvěstovatelé lebek 100      

Nejvíce informací o počtu členů toho kterého klanu nebo linie je k dispozici pro Sabbat. Pravidla tvrdí, že:

 • nejpočetnější linií Sabbatu jsou Tzimiscové, po nich následují Lasombrové a Brujah antitribu
 • Brujah antitribu jsou jen o něco málo početní, než Lasombrové
 • všechny zbývající linie mají dohromady méně členů, než Lasombra a Brujah antitribu dohromady

V Sabbatu je prakticky celý klan Tzimisce, pouze malá část příslušníků klanu zůstává mimo obě sekty. Řekněme, že v Sabbatu je celých 95% Tzimisce. U Lasombrů existují významné (i když pořád relativně malé) skupiny v Kamarille i mezi autarkisy. Odhad počtu Lasombrů dávám na 80%. Počet Brujah antitribu je jen trochu nižší (viz tabulka dole).

 

Počet Lasombrů a Brujah antitribu dává dohromady zhruba 3750 příslušníků. Počet členů ostatních linií tedy odhadneme na 3600. Jak ale tento počet rozdělit mezi jednotlivé linie?

 • o Salubri antitribu víme, že mají přibližně 100 členů
 • linie Zvěstovatelé lebek, Pokrevní bratři a Kyasid neexistují mimo Sabbat
 • naopak, jiné linie se v Sabbbatu vůbec nevyskytují; jsou to: Praví Brujahové, Nagaraja, Starý klan Tzimisce, Laibon, Tremere a Giovanni
 • čtyři klany mají v Sabbatu jen velmi malé procento členů, a to Toreadoři, Malkaviáni, Assamité a Ventruové; velmi malé procento odhaduji na 10%, stejný odhad jsem použil i pro Dcery Disonance

O počtu členů zbývajících Sabbatových linií nemáme podrobnější informace, proto předpokládám, že se jedná vždy o zhruba stejné procento členů. To činí zhruba 15% členů. Přesné výsledky zachycuje následující tabulka:

 

Klan  Celkem   Kamarilla   Sabbat   Autarkis 
Assamite 2 439   244  
Brujah 4 877   1 800  
Gangrel 4 877   720  
Giovanni 1 219   -  
Kaitiff 1 219   180  
Lasombra 2 439   1 951  
Malkavian 2 439   244  
Nosferatu 4 877   720  
Ravnos 200   30  
Setite 2 439   360  
Toreador 2 439   244  
Tremere 1 219   -  
Tzimisce 4 877   4 634  
Ventrue 2 439   244  
Baali 93   14  
Dcery Disonance 278   28  
Gargoyly 371   55  
Kyasid 93 - 93 -
Laibon 371   -  
Nagaraja 40   -  
Pokrevní bratři 186 - 186 -
Praví Brujahové 40   -  
Salubri 110   100  
Samedi 278   42  
Starý klan Tzimisce 40   -  
Zvěstovatelé lebek 100 - 100 -

Jeden postřeh. Když se na ta čísla podíváte, tak je vidět, že zhruba každý třetí člen Sabbatu pochází z klanu Tzimisce!

Nyní se tedy podívejme na Kamarillu a nezávislé:

 • každý z Kamarillových klanů má malé množství svých členů mezi autarkisy (kteří se nehlásí ke Kamarille ani k Sabbatu); toto množství odhaduji na 5 % z celkového počtu členů klanu
 • většina Gangrelů opustila Kamarillu, ale zhruba třetina celého klanu pořád v Kamarille zůstává
 • Tzimisců je v Kamarille méně než tucet, malé procento se ale nehlásí k žádné ze sekt, řekněme 5%
 • počet Lasombrů v Kamarille poměrně podstatně narostl po dezerci Giangaleza (bývalého arcibiskupa, nyní prince Milánského); Lasombrové mají veliké množství členů mezi autarkisy; nezávislých Lasombrů je zhruba třetina z těch, kteří stojí mimo Sabbat
 • Assamitů bylo donedávna v Kamarille jenom několik desítek, Situace se změnila, když se jedna ze čtyř frakcí - Schizmatici - přidala ke Kamarille; tato frakce zahrnuje přibližně třetinu klanu
 • v Kamarille existuje i jisté množství Setitů, kteří vycházejí s klanem po dobrém, považují se však za členy sekty; je jich výrazně méně, než Kamarillových Lasombrů i Kaitiffů, tož, řekněme 50
 • v Kamarille jsou i některé Dcery Disonance a Samediové, je jich o hodně méně než Lasombrů ale více než Tzimisců; můj odhad tedy je 40 v obou případech
 • zhruba stejné množství bylo v Kamarille Ravnosů před vyhynutím většiny klanu; pokud jich tedy bylo těch 40, tak po "týdnu nočních můr" můžeme brát 10 jako horní odhad
 • počet Gargoyl v Kamarille má být srovnatelný s Lasombra antitribu, existují však i mezi nezávislými (10% členů linie)
 • v Kamarille má být výrazně větší množství Kaitiffů než mezi autarkisy, protože v sektě získali ochranu proti útokům, které byly proti nim podnikány
 • rozdělení Baalitů mezi Kamarillou a nezávislými není nikde zmíněno, proto předpokládám stejné rozložení Baalitů mezi těmito dvěma skupinami, jako je celkové rozdělení upírů mezi Kamarillou a nezávislými

Převedeme-li tyto informace na čísla, tak tabulka rozložení vypadá následujícím způsobem:

 

Klan  Celkem   Kamarilla   Sabbat   Autarkis 
Assamite 2 439 813 244 1 382
Brujah 4 877 2 834 1 800 244
Gangrel 4 877 1 707 720 2 451
Giovanni 1 219 - - 1 219
Kaitiff 1 219 854 180 186
Lasombra 2 439 317 1 951 171
Malkavian 2 439 2 073 244 122
Nosferatu 4 877 3 914 720 244
Ravnos 200 20 30 150
Setite 2 439 50 360 2 029
Toreador 2 439 2 073 244 122
Tremere 1 219 1 158 - 61
Tzimisce 4 877 10 4 634 234
Ventrue 2 439 2 073 244 122
Baali 93 51 14 28
Dcery Disonance 278 40 28 211
Gargoyly 371 279 55 37
Kyasid 93 - 93 -
Laibon 371 10 - 361
Nagaraja 40 - - 40
Pokrevní bratři 186 - 186 -
Praví Brujahové 40 - - 40
Salubri 110 - 100 10
Samedi 278 40 41 197
Starý klan Tzimisce 40 - - 40
Zvěstovatelé lebek 100 - 100 -
Celkem 40 000 18 315 11 985 9 700

Ještě jednou chvi zdůraznit, že čísla jsou v tabulce zbytečně přesná. Není vyloučeno, že některé odhady budou upřesněny v dalších knihách. Jedná se pouze o nejlepší možný odhad na základě dostupných informací.

Na závěr - představte si "typické Kamarillové město obydlené stovkou upírů". To město není typické počtem obyvatel, ale rozložením klanů mezi Kainity. Pomiňme, že nic takového neexistuje a soustřeďme se na to, kdo by takové město obýval: 22 Nosferatů; 16 Brujahů; 11 Malkaviánů, Toreadorů a Ventruů; 9 Gangrelů; 6 Tremerů; 5 Kaitiffů a 5 Assamitských Schizmatiků; 2 Gargoyly a Lasombra antitribu.

Podobně si představme podobně utopické "typické Sabbatové město obydlené stovkou upírů". Toto město by bylo obydleno 39 Tzimisce; 16 Lasombry; 15 Brujah antitribu; 6 Gangrel antitribu a Nosferatu antitribu; 3 Hadé světla (Setite antitribu); 2 Assamite antitribu, Pandeři (Sabbatoví Kaitiffové), Pokrevní bratři, Malkavian antitribu, Toreadorantitribu a Ventrue antitribu a po Kyasidovi, Salubri antitribu a Zvěstovateli lebek.

Několikrát jsem v textu zdůraznil, že se jedná o odhady na základě dostupných informací. Proto prosím ctihodné C.K. čtenáře, aby brali tento článek jenom jako odhad, který bude změněn, jakmile se objeví nové informace.

(c) Harald